Regulamin Portalu

REGULAMIN SERWISU Profumeria.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu profumeria.pl.
1.1 Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
1.2 Serwis profumeria.pl nie jest sklepem internetowym i nie prowadzi żadnej sprzedaży produktów ani usług. Serwis ma charakter informacyjno – reklamowy i udostępnia jedynie za porozumieniem stron miejsce reklamowe współpracującym firmom.
2. Ceny przedstawione na portalu profumeria.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa. Stanowią jedynie informację o sugerowanej, przybliżonej cenie po jakiej dana firma może odsprzedawać swoje produkty.
3. Operator rezerwuje sobie prawo do nie posiadania aktualnych ofert cenowych produktów firm, które są umieszczone na stronach serwisu Profumeria.pl
4. Operatorem serwisu jest firma Virtucom.pl z siedzibą w Łomży, e-mail kontaktowy:bok@profumeria.pl.
5. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Regulamin – oznacza niniejszy dokument;
Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Operatora w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Operatora i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem htpps://profumeria.pl lub poprzez Aplikację mobilną, będącym serwisem informacyjno-użytkowym o tematyce Zdrowie i Uroda;
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie, przy czym użytkownik, który prowadzi działalność gospodarczą, nie może wykorzystywać profilu utworzonego w wyniku Rejestracji do prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania czynności z taką działalnością związanych lub ją promujących;
Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej. Kopiowanie wszelkich zdjęć oraz treści jest surowo zabronione. materiału zostały umieszczone na portalu Profumeria za zgodą firm będących właścicielami materiałów.
Komentarz/Opinia – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Operatora;
Teksty informacyjne – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane przez Użytkownika do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w wyznaczonej przez Operatora rubryce w ramach serwisu, po ich wcześniejszym zaakceptowaniu;
Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna Użytkownika;
Wpis – zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej serwisu;
Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
6. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora. Operator zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji w Serwisie pewnych Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów, Opinii, Tekstów informacyjnych.
7. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów, Tekstów informacyjnych lub zamieszczanie opinii zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Szczegółowy opis dopuszczonych do publikacji komentarzy i zasad administrowania nimi zawiera pkt VI niniejszego Regulaminu.
7.1 Operator lub osoba przez niego upoważniona będzie bez obowiązku przedstawienia uzasadnienia usuwał z Serwisu Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Teksty informacyjne lub Opinie i Recenzje umieszczane w Serwisie sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Informacje o takich Materiałach, Komentarzach, Wypowiedziach, Tekstach informacyjnych, Wpisach, Recenzjach w Serwisie należy zgłaszać Operatorowi lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres bok@profumeria.pl.
7.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść, w szczególności zgodność z prawem, Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Tekstów informacyjnych, Wpisów lub Recenzji w Serwisie, publikowanych przez Użytkowników.
8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.
10. W każdym wypadku w sytuacji, w której osoba trzecia zwróci się do Operatora lub jego personelu z roszczeniami wynikającymi ze szkód lub naruszenia dóbr osobistych w wynikłych na skutek opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie informacji, zdjęć etc., Użytkownik ten naprawi tej osobie natychmiast wszelką szkodę, w tym niemajątkową, i zwolni lub zapewni zwolnienie z odpowiedzialności Operatora względem tej osoby. Jednocześnie Użytkownik naprawi Operatorowi wszelką szkodę i zwróci wszelkie wydatki poniesione w związku z wyżej opisanymi sytuacjami. Postanowienia te stosuje się odpowiednio do przypadków, w których Operator stanie się podmiotem postępowań karnych lub administracyjnych związanych z w/w sytuacjami.

II. UŻYTKOWNICY

1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.
2. Przekazując w ramach zawartej umowy na korzystanie z Serwisu do Serwisu Materiały, Wypowiedzi, Teksty informacyjne, Recenzje i Komentarze (wpisy na forum i Komentarze również bez zawarcia umowy na korzystanie z Serwisu), zawierające wizerunek Użytkownika Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora Wizerunku w serwisie profumeria.pl, obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi, Tekstów informacyjnych, Wpisów, Opinii i Recenzji, a także przez dowolny podmiot, który uzyskał od Operatora sublicencję na w/w elementy, dowolną metodą i w dowolny sposób. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. W przekazanych przez Użytkownika Materiałach, Komentarzach, Wypowiedziach, Wpisach, Tekstach informacyjnych lub opiniach na forum internetowym dostępnym w Serwisie, występować może tylko wizerunek Użytkownika.
3. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy prawo prasowe oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
5. Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.
6. W ramach zawartej umowy na korzystanie z Serwisu Użytkownicy mogą Operatorowi przesyłać drogą elektroniczną teksty informacyjne, które po ich zaakceptowaniu przez przedstawiciela Operatora zostaną opublikowane na stronach serwisu. Użytkownik przesyłając Operatorowi tekst informacyjny oświadcza jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do przesłanego materiału, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronach serwisu i udziela nieodpłatnej licencji zgodnie z pkt. 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przesłany przez niego tekst informacyjny może zostać poddany drobnej korekcie redakcyjnej przez pracowników serwisu, w szczególności w zakresie stylistyki oraz zmiany tytułu.
7. Opublikowany tekst informacyjny może zostać opatrzony wizerunkiem Użytkownika na zasadach opisanych w pkt 1-3 powyżej. Na zasadach uzgodnionych z Operatorem tekst informacyjny może zostać podpisany pseudonimem.
8. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.
9. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Wpisy, Teksty informacyjne, Opinie lub recenzje iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia
– powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
– postanowień niniejszego Regulaminu;
– norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów – zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.
Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Wpisy, Teksty informacyjne, Opinie i recenzje w Serwisie, że jest jedynym ich autorem i producentem, nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do danego utworu, i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Operatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Operatora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Operator stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Operatora z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Operatora spowoduje zwolnienie Operatora z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Operatorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.
3. W sytuacji naruszenia przez Użytkownika postanowień pkt 1 lub 2 powyżej Operator ma prawo zablokować Użytkownikowi możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów, Tekstów informacyjnych lub opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca, lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.

IV. LICENCJA

1. W ramach zawartej umowy na korzystanie z Serwisu umieszczając w Serwisie poprzez przeznaczone do tego funkcjonalności materiały, artykuły, teksty informacyjne lub wypowiedzi i opinie, a także Recenzje i Komentarze, Użytkownik upoważnia Operatora do publikowania w Serwisie https://profumeria.pl z siedzibą w Łomży przesłanych przez niego materiałów, artykułów, komentarzy, wpisów, tekstów informacyjnych lub wypowiedzi, opinii i recenzji oraz do korzystania z tych elementów na następujących polach eksploatacji (licencja):
– wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
– każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:
– w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
– na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu Profumeria.pl,
– poprzez emisję w radiu i telewizji,
– poprzez publikację w prasie,
– poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight,
– przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS;
– wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania.
2. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.
3. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
4. Licencja ma charakter niewyłączny.
5. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
6. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania.
7. Jeśli Licencjobiorca zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez Użytkownika prawa autorskiego lub prasowego.
8. Operator może w uzasadnionych przypadkach obciążyć kosztami zadośćuczynienia Użytkownika.

V. ZASADY ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY, OPINII I RECENZJI O PRODUKTACH W SERWISIE

1. Operator udostępnia funkcjonalność pozwalającą na zamieszczanie przy wybranych przez Operatora treściach lub materiałach komentarzy, opinii i recenzji przez Użytkowników lub przez inne osoby odwiedzające Serwis. Zamieszczenie komentarza, opinii i recenzji wymaga zarejestrowania się w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z tej funkcjonalności może zostać uzależnione od dokonania przez osobę chcącą zamieścić komentarz dodatkowych czynności, o czym osoba zostanie poinformowana stosownym komunikatem przy próbie skorzystania z tej funkcjonalności (w szczególności może to być konieczność złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego postanowień lub wykonania innej czynności równoznacznej z takim oświadczeniem).
2. Zabronione jest umieszczanie komentarzy, opinii i recenzji naruszających prawo lub będących sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego, a także komentarzy, które naruszają prawa osób trzecich, są wulgarne lub obsceniczne, zawierają treści pornograficzne, a także, takie które mogą zostać uznane za spam lub niezamówioną informację handlową. Odpowiedzialność za treść komentarzy ponosi osoba, która je umieściła.
3. Zamieszczając komentarz, opinię i recenzję w Serwisie jego autor udziela Operatorowi jednocześnie zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części i nieograniczone w czasie i co do terytorium, wykorzystanie przesłanej treści komentarza na następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalenie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet), b. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie zdjęć, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Operatora – za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity, c. obrót treścią komentarza oraz jego opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do używania na podstawie innego stosunku prawnego, d. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, e. wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych Spółki oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, f. publiczne i niepubliczne udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max.
4. Operator serwisu zezwala na umieszczanie komentarzy, opinii i recenzji tyko dotyczących tematyki serwisu profumeria. Inne komentarze nie związane z tematyką na przykład o serwisach podobnych są zabronione. W innym wypadku treści będą usuwane.
5. Operator uprawniony jest do usunięcia każdego komentarza, opinii i recenzji (w szczególności naruszającego zasady niniejszego Regulaminu, prawa etc.) lub dokonywania w nim zmian redakcyjnych lub zmierzających do usunięcia stanu naruszenia prawa bez konieczności uzyskiwania zgody autora komentarza.
6. Autor komentarza zrzeka się wobec Operatora wykonywania praw autorskich osobistych względem komentarza za wyjątkiem prawa do oznaczenia komentarza imieniem i nazwiskiem autora, lub pseudonimem, zgodnie z wpisem w odpowiednim polu formularza dodawania komentarza.
7. Operator ma prawo w każdym czasie zawiesić możliwość umieszczania komentarzy w ogóle w Serwisie lub w wybranych obszarach Serwisu, a także usunąć już istniejące komentarze z Serwisu lub z jego wybranej części.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik ma prawo utrwalić treść regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.
2. Operator może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian. Zmiany podyktowane mogą być zmianami technologicznymi, w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Operatora, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Operatora.
3. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.
4. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.
5. Żądanie, o którym mowa w ust. 4 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Operatora. Operator bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Operatora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Operator ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.
6. Według najlepszej wiedzy Operatora brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
7. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres bok@profumeria.pl
8. Wszelkie kierowane do Operatora reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Operator zawiadamiać będzie osoby składające reklamację elektronicznie.
9. Umowa na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika.
10. W procesie zawierania umowy na odległość w ramach serwisu Użytkownik winien podać prawidłowy adres e-mail, na który Spółka wyśle w formie wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz potwierdzeniem wyrażenia przez Użytkownika zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile taka zgoda została udzielona.
11. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Umowa na świadczenie usług zawarta jest w momencie otrzymania przez konsumenta od Spółki stosownego potwierdzenia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Nadto konsument może dokonać odstąpienia przez wypełnienie i wysłania formularza znajdującego się pod tym linkiem.
12. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Operatora w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu.
13. Umowa na korzystanie z Serwisu zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie, a każda ze stron może ją rozwiązać z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie.
14. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu przez likwidację Konta Użytkownika lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.
15. Postanowienia ust.10 – 14 powyżej pozostają bez wpływu na udzielenie licencji Operatorowi przez Użytkownika.
17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2022 roku.

Profumeria
Logo